Lịch công giáo 01/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 01.2015 Âm lịch
Thứ Năm 1 Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21
11-11
Thứ Sáu 2 Tr Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28
12-11
Thứ Bảy 3 Tr Thứ Bẩy trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:29–3:6 Tv 98:1,3-4,5-6 Ga 1:29-34
13-11
Chủ Nhật 4 Tr Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12
14-11
Thứ Hai 5 Tr Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2,3,4,5 Ga 1:43-51
15-11
Thứ Ba 6 Tr Thánh Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11
16-11
Thứ Tư 7 Tr Thánh Raymulđô Penzafort, Linh mục
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn
1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2,3-4,5,6,9 Ga 2:1-12
17-11
Thứ Năm 8 Tr Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10 Tv 72:1-2,3-4,7-8 Mc 6:34-44
18-11
Thứ Sáu 9 Tr Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18 Tv 72:1-2,10,12-13 Mc 6:45-52
19-11
Thứ Bảy 10 Tr Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:19–5:4 Tv 72:1-2,14-15,17 Lc 4:14-22
20-11
Chủ Nhật 11 Tr Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 55:1-11 Is 12:2-3,4,5-6 1 Ga 5:1-9 Mc 1:7-11
Thánh Vịnh Tuần 1
21-11
Thứ Hai 12 X Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 1:1-6 Tv 97:1-2,6-7,9 Mc 1:14-20
22-11
Thứ Ba 13 X Thánh Hilariô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, Chánh Tổng
Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, Chánh Tổng
Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, Chánh Án
Dt 2:5-12 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Mc 1:21-28
23-11
Thứ Tư 14 X Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Mc 1:29-39
24-11
Thứ Năm 15 X Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 3:7-14 Tv 95:6-7,8-9,10-11 Mc 1:40-45
25-11
Thứ Sáu 16 X Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11 Tv 78:3,4,6-7,8 Mc 2:1-12
26-11
Thứ Bảy 17 Tr Thánh Antôn, Viện phụ
Dt 4:12-16 Tv 19:8,9,10,15 Mc 2:13-17
27-11
Chủ Nhật 18 X Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:3-10,19 Tv 40:2,4,7-8,89,10 1 Cr 6:13-15,17-20 Ga 1:35-42
Thánh Vịnh Tuần 2
28-11
Thứ Hai 19 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 5:1-10 Tv 110:1,2,3,4 Mc 2:18-22
29-11
Thứ Ba 20 X Thánh Sebastianô, Tử đạo
Dt 6:10-20 Tv 111:1-2,4-5,9-10 Mc 2:23-28
1-12
Thứ Tư 21 Đ Thánh Agnes, Tử đạo
Dt 7:1-3,15-17 Tv 110:1,2,3,4 Mc 3:1-6
2-12
Thứ Năm 22 X Thánh Vinh Sơn, phó tế, Tử đạo
Thánh Phanxicô Gil de Federich (Tế)Linh mục
Thánh Mattheô Alonso Liciniana (Đậu) Linh mục
Dt 7:25–8:6 Tv 40:7-8,8-9,10,17 Mc 3:7-12
3-12
Thứ Sáu 23 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 8:6-13 Tv 85:8,10,11-12,13-14 Mc 3:13-19
4-12
Thứ Bảy 24 Tr Thánh Phanxicô Salê, Gám mục, Tiến sĩ
Dt 9:2-3,11-14 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Mc 3:20-21
5-12
Chủ Nhật 25 X Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Gn 3:1-5,10 Tv 25:4-5,6-7,8-9 1 Cr 7:29-31 Mc 1:14-20
Thánh Vịnh Tuần 3
6-12
Thứ Hai 26 Tr Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 9:15,24-28 Tv 98:1,2-3,3-4,5-6 Mc 3:22-30
7-12
Thứ Ba 27 X Thánh Angela Merici, Trinh nữ
Dt 10:1-10 Tv 40:2,4,7-8,10,11 Mc 3:31-35
8-12
Thứ Tư 28 Tr Thánh Tôma Aquino, Linh mục, Tiến sĩ
Dt 10:11-18 Tv 110:1,2,3,4 Mc 4:1-20
9-12
Thứ Năm 29 X Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:19-25 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Mc 4:21-25
10-12
Thứ Sáu 30 X Thánh Tôma Dương Thái Khuông, Linh mục
Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39 Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40 Mc 4:26-34
11-12
Thứ Bảy 31 Tr Thánh Gioan Bosco, Linh mục
Dt 11:1-2,8-19 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Mc 4:35-41
12-12