Lịch công giáo 02/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 02.2015 Âm lịch
Chủ Nhật 1 X Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Ðnl 18:15-20 Tv 95:1-2,6-7,79 1 Cr 7:32-35 Mc 1:21-28
Thánh Vịnh Tuần 4
13-12
Thứ Hai 2 Tr Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 11:32-40 Tv 31:20,21,22,23,24 Mc 5:1-20
14-12
Thứ Ba 3 X Thánh Blase, Gmtsht; Ansgar, Gm
Dt 12:1-4 Tv 22:26-27,28,30,31-32 Mc 5:21-43
15-12
Thứ Tư 4 X Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 12:4-7,11-15 Tv 103:1-2,13-14,17-18 Mc 6:1-6
16-12
Thứ Năm 5 Đ Thánh Agatha, Đttđ
Dt 12:18-19,21-24 Tv 48:2-3,3-4,9,10-11 Mc 6:7-13
17-12
Thứ Sáu 6 Đ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Dt 13:1-8 Tv 27:1,3,5,8-9 Mc 6:14-29
18-12
Thứ Bảy 7 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:15-17,20-21 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mc 6:30-34
19-12
Chủ Nhật 8 X Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
G 7:1-4,6-7 Tv 147:1-2,3-4,5-6 1 Cr 9:16-19,22-23 Mc 1:29-39
Thánh Vịnh Tuần 1
20-12
Thứ Hai 9 X Thứ Hai Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:1-19 Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35 Mc 6:53-56
21-12
Thứ Ba 10 Tr Thánh Scholastica, Đt
St 1:20–2:4 Tv 8:4-5,6-7,8-9 Mc 7:1-13
22-12
Thứ Tư 11 X Đức Mẹ Lộ Đức
St 2:5-9,15-17 Tv 104:1-2,27-28,29-30 Mc 7:14-23
23-12
Thứ Năm 12 X Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:18-25 Tv 128:1-2,3,4-5 Mc 7:24-30
24-12
Thứ Sáu 13 X Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:1-8 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 7:31-37
25-12
Thứ Bảy 14 Tr Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 3:9-24 Tv 90:2,3-4,5-6,12-13 Mc 8:1-10
26-12
Chủ Nhật 15 Tr Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Lv 13:1-2,44-46 Tv 32:1-2,5,11 1 Cr 10:31-33;11:1 Mc 1:40-45
Thánh Vịnh Tuần 2
27-12
Thứ Hai 16 X Thứ Hai Tuần Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 4:1-15,25 Tv 50:1,8,16-17,20-21 Mc 8:11-13
28-12
Thứ Ba 17 X Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
St 6:5-8;7:1-5,10 Tv 29:1-2,3-4,3,9-10 Mc 8:14-21
29-12
Thứ Tư 18 Tm Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17 Mt 6:1-6,16-18
30-12
Thứ Năm 19 Tm Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25
Mùng Một Tết Âm Lịch
1-1
Thứ Sáu 20 Tm Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15
2-1
Thứ Bảy 21 Tm Thánh Phêrô Damian, Gmtsht
Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32
3-1
Chủ Nhật 22 Tm Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
St 9:8-15 Tv 25:4-5,6-7,8-9 1 Pr 3:18-22 Mc 1:12-15
Thánh Vịnh Tuần 1
4-1
Thứ Hai 23 Tm Thánh Polycarp, Gmtđ
Lv 19:1-2,11-18 Tv 19:8,9,10,15 Mt 25:31-46
5-1
Thứ Ba 24 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11 Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19 Mt 6:7-15
6-1
Thứ Tư 25 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Gn 3:1-10 Tv 51:3-4,12-13,18-19 Lc 11:29-32
7-1
Thứ Năm 26 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Et 9:12,14-16,23-25 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Mt 7:7-12
8-1
Thứ Sáu 27 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28 Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8 Mt 5:20-26
9-1
Thứ Bảy 28 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Chay
Ðnl 26:16-19 Tv 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48
10-1