Lịch công giáo 03/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 03.2015 Âm lịch
Chủ Nhật 1 Tm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
St 22:1-2,9,10-13,15-18 Tv 116:10,15,16-17,18-19 Rm 8:31-34 Mc 9:2-10
Thánh Vịnh Tuần 2
11-1
Thứ Hai 2 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38
12-1
Thứ Ba 3 Tm Chân Phước Katharine Drexel, Đt
Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12
13-1
Thứ Tư 4 Tm Thánh Casimir
Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28
14-1
Thứ Năm 5 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay
Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31
15-1
Thứ Sáu 6 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 21:33-43,45-46
16-1
Thứ Bảy 7 Tm Thánh Perpetua và Felicity, Tđ
Mk 7:14-15,18-20 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Lc 15:1-3,11-32
17-1
Chủ Nhật 8 Tm Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Xh 20:1-17;20:1-3,7-8,12-17 Tv 19:8,9,10,11 1 Cr 1:22-25 Ga 2:13-25
Thánh Vịnh Tuần 3
18-1
Thứ Hai 9 Tm Thánh Frances thành Rôma, Tu Sĩ
2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30
19-1
Thứ Ba 10 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Ðn 3:25,34-43 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 18:21-35
20-1
Thứ Tư 11 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Ðnl 4:1,5-9 Tv 147:12-13,15-16,19-20 Mt 5:17-19
21-1
Thứ Năm 12 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hc 7:23-28 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Lc 11:14-23
22-1
Thứ Sáu 13 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10 Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17 Mc 12:28-34
23-1
Thứ Bảy 14 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6 Tv 51:3-4,18-19,20-21 Lc 18:9-14
24-1
Chủ Nhật 15 Tm Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
2 Sb 36:14-16,19-23 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Ep 2:4-10 Ga 3:14-21
Thánh Vịnh Tuần 4
25-1
Thứ Hai 16 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21 Tv 30:2,4,5-6,11-13 Ga 4:43-54
26-1
Thứ Ba 17 Tm Thánh Patrick, Tiến Sĩ
Ed 47:1-9,12 Tv 46:2-3,5-6,8-9 Ga 5:1-3,5-16
27-1
Thứ Tư 18 Tm Thánh Cyril đệ Jerusalem, Gmtsht
Is 49:8-15 Tv 145:8-9,13-14,17-18 Ga 5:17-30
28-1
Thứ Năm 19 Tr Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Xh 32:7-14 Tv 106:19-20,21-22,23 Ga 5:31-47
29-1
Thứ Sáu 20 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22 Tv 34:17-18,19-20,21,23 Ga 7:1-2,10,25-30
1-2
Thứ Bảy 21 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Chay
Hc 11:18-20 Tv 7:2-3,9-10,11-12 Ga 7:40-53
2-2
Chủ Nhật 22 Tm Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay
Hc 31:31-34 Tv 51:3-4,12-13,14-15 Dt 5:7-9 Ga 12:20-33
Thánh Vịnh Tuần 1
3-2
Thứ Hai 23 Tm Thánh Turibius đệ Mogrovejo, Gm
Ðn 13:1-9,15-17,19-30,33-62;Ðn 13:41-62 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Ga 8:1-11;Ga 8:12-20
4-2
Thứ Ba 24 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9 Tv 102:2-3,16-18,19-21 Ga 8:21-30
5-2
Thứ Tư 25 Tr Lễ Truyền Tin
Ðn 3:14-20,91-92,95 Ðn 3:52,53,54,55,56 Ga 8:31-42
6-2
Thứ Năm 26 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9 Tv 105:4-5,6-7,8-9 Ga 8:51-59
7-2
Thứ Sáu 27 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Hc 20:10-13 Tv 18:2-3,3-4,5-6,7 Ga 10:31-42
8-2
Thứ Bảy 28 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:21-28 Hc 31:10,11-12,13 Ga 11:45-57
9-2
Chủ Nhật 29 Đ Chúa Nhật Lễ Lá
Is 50:4-7 Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24 Pl 2:6-11 Mc 14:1;15:47;Mc 15:1-39
10-2
Thứ Hai 30 Tm Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7 Tv 27:1,2,3,13-14 Ga 12:1-11
11-2
Thứ Ba 31 Tm Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Ga 13:21-33,36-38
12-2