Lịch công giáo 04/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 04.2015 Âm lịch
Thứ Tư 1 Tm Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9 Tv 69:8-10,21-22,31,33-34 Mt 26:14-25
13-2
Thứ Năm 2 Tr Thứ Năm Tuần Thánh
Xh 12:1-8,11-14 Tv 116:12-13,15-16,17-18 1 Cr 11:23-26 Ga 13:1-15
14-2
Thứ Sáu 3 Đ Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:13;53:12 Tv 31:2,6,12-13,15-16,17,25 Dt 4:14-16;5:7-9 Ga 18:1;19:42
15-2
Thứ Bảy 4 Tr Thứ Bẩy Tuần Thánh
St 1:1-2;St 1:26-31;St 22:1-18;St 22:1-2,9,10-13,15-18;Xh 14:15-31;15:1;Is 54:5-14;Is 55:1-11;Br 3:9-15,32-38;Br 4:4;Ed 36:16-17,18-28 Tv 104:1-2,5-6,10,12,13-14,24,35;Tv 33:4-5,6-7,12-13,20-22;Tv 16:5,8,9-10,11;Xh 15:1-2,3-4,5-6,17-18;Tv 30:2,4,5-6,11-12,13;Is 12:2-3,4,5-6;Tv 19:8,9,10,11;Tv 42:3,5;43:3,4;Tv 51:12-13,14-15,18-19 Rm 6:3-11 Mc 16:1-7
16-2
Chủ Nhật 5 Tr Lễ Chúa Phục Sinh
Cv 10:34,37-43 Tv 118:1-2,16-17,22-23 Cl 3:1-4;1 Cr 5:68 Ga 20:1-9
17-2
Thứ Hai 6 Tr Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Mt 28:8-15
18-2
Thứ Ba 7 Tr Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41 Tv 33:4-5,18-19,20,22 Ga 20:11-18
19-2
Thứ Tư 8 Tr Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Lc 24:13-35
20-2
Thứ Năm 9 Tr Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Lc 24:35-48
21-2
Thứ Sáu 10 Tr Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12 Tv 118:1-2,4,22-24,25-27 Ga 21:1-14
22-2
Thứ Bảy 11 Tr Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21 Tv 118:1,14-15,16-18,19-21 Mc 16:9-15
23-2
Chủ Nhật 12 Tr Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-35 Tv 118:2-4,13-15,22-24 1 Ga 5:1-6 Ga 20:19-31
24-2
Thứ Hai 13 Tr Thánh Martin I, Ghtđ
Cv 4:23-31 Tv 2:1-3,4-6,7-9 Ga 3:1-8
25-2
Thứ Ba 14 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37 Tv 93:1,1-2,5 Ga 3:7-15
26-2
Thứ Tư 15 Tr Chân Phước Đamien Giuse đệ Veuster
Cv 5:17-26 Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9 Ga 3:16-21
27-2
Thứ Năm 16 Tr Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33 Tv 34:2,9,17-18,19-20 Ga 3:31-36
28-2
Thứ Sáu 17 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:34-42 Tv 27:1,4,13-14 Ga 6:1-15
29-2
Thứ Bảy 18 Tr Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2,4-5,18-19 Ga 6:16-21
30-2
Chủ Nhật 19 Tr Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 3:13-15,17-19 Tv 4:2,4,7-8,9 1 Ga 2:1-5 Lc 24:35-48
Thánh Vịnh Tuần 3
1-3
Thứ Hai 20 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15 Tv 119:23-24,26-27,29-30 Ga 6:22-29
2-3
Thứ Ba 21 Tr Thánh AnseLm, Gmtsht
Cv 7:51;8:1 Tv 31:3-4,6-7,8,17,21 Ga 6:30-35
3-3
Thứ Tư 22 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8 Tv 66:1-3,4-5,6-7 Ga 6:35-40
4-3
Thứ Năm 23 Tr Thánh George, Tđ
Cv 8:26-40 Tv 66:8-9,16-17,20 Ga 6:44-51
5-3
Thứ Sáu 24 Tr Thánh Fidelis đệ Sigmaringen, Lmtđ
Cv 9:1-20 Tv 117:1,2 Ga 6:52-59
6-3
Thứ Bảy 25 Đ Thánh Máccô, Thánh Sử
Cv 9:31-42 Tv 116:12-13,14-15,16-17 Ga 6:60-69
7-3
Chủ Nhật 26 Tr Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 4:8-12 Tv 118:1,8-9,21-23,26,21,29 1 Ga 3:1-2 Ga 10:11-18
Thánh Vịnh Tuần 4
8-3
Thứ Hai 27 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18 Tv 42:2-3;43:3-4 Ga 10:1-10;10:11-18
9-3
Thứ Ba 28 Tr Thánh Phêrô Chanel, LmTđ
Cv 11:19-26 Tv 87:1-3,4-5,6-7 Ga 10:22-30
10-3
Thứ Tư 29 Tr Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 12:24;13:5 Tv 67:2-3,5,6,8 Ga 12:44-50
11-3
Thứ Năm 30 Tr Thánh Piô V, Giáo Hoàng
Cv 13:13-25 Tv 89:2-3,21-22,25,27 Ga 13:16-20
12-3