Lịch công giáo 05/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 05.2015 Âm lịch
Thứ Sáu 1 Tr Thánh Giuse Thợ
Cv 13:26-33 Tv 2:6-7,8-9,10-11 Ga 14:1-6
13-3
Thứ Bảy 2 Tr Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 13:44-52 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 14:7-14
14-3
Chủ Nhật 3 Tr Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 9:26-31 Tv 22:26-27,28,30,31-32 1 Ga 3:18-24 Ga 15:1-8
Thánh Vịnh Tuần 1
15-3
Thứ Hai 4 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18 Tv 115:1-2,3-4,15-16 Ga 14:21-26
16-3
Thứ Ba 5 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28 Tv 145:10-11,12-13,21 Ga 14:27-31
17-3
Thứ Tư 6 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Ga 15:1-8
18-3
Thứ Năm 7 Tr Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21 Tv 96:1-2,2-3,10 Ga 15:9-11
19-3
Thứ Sáu 8 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31 Tv 57:8-9,10-12 Ga 15:12-17
20-3
Thứ Bảy 9 Tr Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10 Tv 100:1-2,3,5 Ga 15:18-21
21-3
Chủ Nhật 10 Tr Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48 Tv 98:1,2-3,3-4 1 Ga 4:7-10 Ga 15:9-17
Thánh Vịnh Tuần 2
22-3
Thứ Hai 11 Tr Thứ Hai Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Ga 15:26;16:4
23-3
Thứ Ba 12 Tr Thánh Nereus và Achilleus, Pancras, Tđ
Cv 16:22-34 Tv 138:1-2,2-3,7-8 Ga 16:5-11
24-3
Thứ Tư 13 Tr Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,22;18:1 Tv 148:1-2,11-12,12-14,14 Ga 16:12-15
25-3
Thứ Năm 14 Tr Lễ Thăng Thiên
Cv 1:1-11 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Ep 4:1-13;4:1-7,11-13 Mc 16:15-20
26-3
Thứ Sáu 15 Tr Thánh Isidore, Nông Dân
Cv 18:9-18 Tv 47:2-3,4-5,6-7 Ga 16:20-23
27-3
Thứ Bảy 16 Tr Thứ Bẩy Tuần Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28 Tv 47:2-3,8-9,10 Ga 16:23-28
28-3
Chủ Nhật 17 Tr Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 1:15-17,20,20-26 Tv 103:1-2,11-12,19-20 1 Ga 4:11-16 Ga 17:11-19
Thánh Vịnh Tuần 3
29-3
Thứ Hai 18 Tr Thánh Gioan I, Ghtđ
Cv 19:1-8 Tv 68:2-3,4-5,6-7 Ga 16:29-33
1-4
Thứ Ba 19 Tr Thứ Ba Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27 Tv 68:10-11,20-21 Ga 17:1-11
2-4
Thứ Tư 20 Tr Thánh Bernardine đệ Siena, Lm
Cv 20:28-38 Tv 68:29-30,33-35,35-36 Ga 17:11-19
3-4
Thứ Năm 21 Tr Thứ Năm Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30;23:6-11 Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11 Ga 17:20-26
4-4
Thứ Sáu 22 Tr Thứ Sáu Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21 Tv 103:1-2,11-12,19-20 Ga 21:15-19
5-4
Thứ Bảy 23 Tr Thứ Bẩy Tuần Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31 Tv 11:4,5,7 Ga 21:20-25
6-4
Chủ Nhật 24 Đ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2:1-11 Tv 104:1,24,29-30,31,34 Gl 5:16-25 Ga 15:26-27;16:12-15
7-4
Thứ Hai 25 X Venerable Bede, Lmts; Grêgôriô VII, Gh; Maria Mađalêna de Pazzi, Đt
Hc 17:19-27 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 10:17-27
Thánh Vịnh Tuần 3
Thánh Vịnh Tuần 1
8-4
Thứ Ba 26 Tr Thánh Philip Neri, Lm
Hc 35:1-12 Tv 50:5-6,7-8,14,23 Mc 10:28-31
9-4
Thứ Tư 27 X Thánh Augustinô đệ Canterbury, Gm
Hc 36:1,5-6,10-17 Tv 79:8,9,11,13 Mc 10:32-45
10-4
Thứ Năm 28 X Thứ Năm Tuần Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 42:15-25 Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9 Mc 10:46-52
11-4
Thứ Sáu 29 X Thứ Sáu Tuần Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 44:1,9-13 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Mc 11:11-26
12-4
Thứ Bảy 30 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 51:12-20 Tv 19:8,9,10,11 Mc 11:27-33
13-4
Chủ Nhật 31 Tr Lễ Chúa Ba Ngôi
Ðnl 4:32-34,39-40 Tv 33:4-5,6,9,18-19,20,22 Rm 8:14-17 Mt 28:16-20
14-4