Lịch công giáo 06/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 06.2015 Âm lịch
Thứ Hai 1 Đ Thánh Justin, Tđ
Tb 1:1-2;2:1-9 Tv 112:1-2,34,5-6 Mc 12:1-12
Thánh Vịnh Tuần 4
Thánh Vịnh Tuần 4
15-4
Thứ Ba 2 X Thánh Marcellinus và Phêrô, Tđ
Tb 2:9-14 Tv 112:1-2,7-8,9 Mc 12:13-17
16-4
Thứ Tư 3 Đ Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Tb 3:1-11,16 Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9 Mc 12:18-27
17-4
Thứ Năm 4 X Thứ Năm Tuần Thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 6:11;7:1,9-14;8:4-7 Tv 128:1-2,3,4-5 Mc 12:28-34
18-4
Thứ Sáu 5 Đ Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 11:5-15 Tv 146:2,7,8-9,9-10 Mc 12:35-37
19-4
Thứ Bảy 6 X Thánh Norbert, Gm
Tb 12:1,5-15,20 Tb 13:2,6 Mc 12:38-44
20-4
Chủ Nhật 7 Tr Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Xh 24:3-8 Tv 116:12-13,15-16,17-18 Dt 9:11-15 Mc 14:12-16,22-26
21-4
Thứ Hai 8 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7 Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 5:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1
Thánh Vịnh Tuần 4
22-4
Thứ Ba 9 X Thánh Ephrem, Phó Tế Tiến Sĩ
2 Cr 1:18-22 Tv 119:129,130,131,132,133,135 Mt 5:13-16
23-4
Thứ Tư 10 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11 Tv 99:5,6,7,8,9 Mt 5:17-19
24-4
Thứ Năm 11 Đ Thánh Barnabas, Tông Đồ
2 Cr 3:15-18;4:1,3-6 Tv 85:9-10,11-12,12-13 Mt 5:20-26
25-4
Thứ Sáu 12 Tr Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Cr 4:7-15 Tv 116:10-11,15-16,17-18 Mt 5:27-32
26-4
Thứ Bảy 13 Tr Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Cr 5:14-21 Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12 Mt 5:33-37
27-4
Chủ Nhật 14 X Chúa Nhật Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Ed 17:22-24 Tv 92:2-3,13-14,15-16 2 Cr 5:6-10 Mc 4:26-34
Thánh Vịnh Tuần 3
28-4
Thứ Hai 15 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 6:1-10 Tv 98:1,2-3,3-4 Mt 5:38-42
29-4
Thứ Ba 16 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9 Tv 146:2,5-6,7,8-9 Mt 5:43-48
1-5
Thứ Tư 17 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 9:6-11 Tv 112:1-2,3-4,9 Mt 6:1-6,16-18
2-5
Thứ Năm 18 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:1-11 Tv 111:1-2,3-4,7-8 Mt 6:7-15
3-5
Thứ Sáu 19 X Thánh Romuald, Tu Viện Trường
2 Cr 11:18,21-30 Tv 34:2-3,4-5,6-7 Mt 6:19-23
4-5
Thứ Bảy 20 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 12:1-10 Tv 34:8-9,10-11,12-13 Mt 6:24-34
5-5
Chủ Nhật 21 X Chúa Nhật Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
G 38:1,8-11 Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31 2 Cr 5:14-17 Mc 4:35-41
Thánh Vịnh Tuần 4
6-5
Thứ Hai 22 X Thánh Phaolôinô thành Nola, Gm; Gioan Fisher, GmTđ và Tôma More, Tđ
St 12:1-9 Tv 33:12-13,18-19,20,22 Mt 7:1-5
7-5
Thứ Ba 23 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 13:2,5-18 Tv 15:2-3,3-4,5 Mt 7:6,12-14
8-5
Thứ Tư 24 Tr Sinh Nhật Thánh Gioan
St 15:1-12,17-18 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Mt 7:15-20
9-5
Thứ Năm 25 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 16:1-12,15-16 Tv 106:1-2,3-4,4-5 Mt 7:21-29
10-5
Thứ Sáu 26 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 17:1,9-10,15-22 Tv 128:1-2,3,4-5 Mt 8:1-4
11-5
Thứ Bảy 27 X Thánh Cyril thành Alexandria, Gmtđ
St 18:1-15 Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55 Mt 8:5-17
12-5
Chủ Nhật 28 X Chúa Nhật Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Kn 1:13-15,2:23-24 Tv 30:2,4,5-6,11-12,13 2 Cr 8:7,9,13-15 Mc 5:21-43;Mc 5:21-24,35-43
Thánh Vịnh Tuần 1
13-5
Thứ Hai 29 Đ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 18:16-33 Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11 Mt 8:18-22
14-5
Thứ Ba 30 X Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma
St 19:15-29 Tv 26:2-3,9-10,11-12 Mt 8:23-27
15-5