Lịch công giáo 07/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 07.2015 Âm lịch
Thứ Tư 1 X Chân Phước Junipero Serra, Lm Dòng
St 21:5,8-20 Tv 34:7-8,10-11,12-13 Mt 8:28-34
16-5
Thứ Năm 2 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 22:1-19 Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9 Mt 9:1-8
17-5
Thứ Sáu 3 Đ Thánh Tôma, Tông Đồ
St 23:1-4,19;24:1-8,62-67 Tv 106:1-2,3-4,4-5 Mt 9:9-13
18-5
Thứ Bảy 4 X Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha
St 27:1-5,15-29 Tv 135:1-2,3-4,5-6 Mt 9:14-17
19-5
Chủ Nhật 5 X Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Ed 2:2-5 Tv 123:1-2,2,3-4 2 Cr 12:7-10 Mc 6:1-6
Thánh Vịnh Tuần 2
20-5
Thứ Hai 6 X Thánh Maria Goretti, Đttđ
St 28:10-22 Tv 91:1-2,3-4,14-15 Mt 9:18-26
21-5
Thứ Ba 7 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 32:23-33 Tv 17:1,2-3,6-7,8,15 Mt 9:32-38
22-5
Thứ Tư 8 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 41:55-57;42:5-7,17-24 Tv 33:2-3,10-11,18-19 Mt 10:1-7
23-5
Thứ Năm 9 X Thứ Năm Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 44:18-21,23-29;45:1-5 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 10:7-15
24-5
Thứ Sáu 10 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 46:1-7,28-30 Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Mt 10:16-23
25-5
Thứ Bảy 11 Tr Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
St 49:29-33;50:15-24 Tv 105:1-2,3-4,6-7 Mt 10:24-33
26-5
Chủ Nhật 12 X Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Am 7:12-15 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Ep 1:3-14;1:3-10 Mc 6:7-13
Thánh Vịnh Tuần 3
27-5
Thứ Hai 13 X Thánh Henry
Xh 1:8-14,22 Tv 124:1-3,4-6,7-8 Mt 10:34–11:1
28-5
Thứ Ba 14 Tr Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Xh 2:1-15 Tv 69:3,14,30-31,33-34 Mt 11:20-24
29-5
Thứ Tư 15 Tr Thánh Bonaventure, Gmtsht
Xh 3:1-6,9-12 Tv 103:1-2,3-4,6-7 Mt 11:25-27
30-5
Thứ Năm 16 X Lễ Đức Mẹ núi Camelô
Xh 3:11-20 Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27 Mt 11:28-30
1-6
Thứ Sáu 17 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 11:10–12:14 Tv 116:12-13,15-16,17-18 Mt 12:1-8
2-6
Thứ Bảy 18 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 12:37-42 Tv 136:1,23-24,10-12,13-15 Mt 12:14-21
3-6
Chủ Nhật 19 X Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 23:1-6 Tv 23:1-3,34,5,6 Ep 2:13-18 Mc 6:30-34
Thánh Vịnh Tuần 4
4-6
Thứ Hai 20 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:5-18 Xh 15:1-2,3-4,5-6 Mt 12:38-42
5-6
Thứ Ba 21 X Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts
Xh 14:21–15:1 Xh 15:8-9,10,12,17 Mt 12:46-50
6-6
Thứ Tư 22 Tr Thánh Maria Mađalêna
Xh 16:1-5,9-15 Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28 Mt 13:1-9
7-6
Thứ Năm 23 X Thánh Bridget, Tu Sĩ
Xh 19:1-2,9-11,16-20 Ðn 3:52,53,54,55,56 Mt 13:10-17
8-6
Thứ Sáu 24 X Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 20:1-17 Tv 19:8,9,10,11 Mt 13:18-23
9-6
Thứ Bảy 25 Đ Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Xh 24:3-8 Tv 50:1-2,5-6,14-15 Mt 13:24-30
10-6
Chủ Nhật 26 X Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
2 V 4:42-44 Tv 145:10-11,15-16,17-18 Ep 4:1-6 Ga 6:1-15
Thánh Vịnh Tuần 1
11-6
Thứ Hai 27 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 32:15-24,30-34 Tv 106:19-20,21-22,23 Mt 13:31-35
12-6
Thứ Ba 28 X Thứ Ba Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 33:7-11;34:5-9,28 Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13 Mt 13:35-43
13-6
Thứ Tư 29 Tr Thánh Mátta
Xh 34:29-35 Tv 99:5,6,7,9 Mt 13:44-46
14-6
Thứ Năm 30 X Thánh Phêrô Chrysologus, Gmtsht
Xh 40:16-21,34-38 Tv 84:3,4,5-6,8,11 Mt 13:47-53
15-6
Thứ Sáu 31 Tr Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37 Tv 81:3-4,5-6,10-11 Mt 13:54-58
16-6