Lịch công giáo 08/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 08.2015 Âm lịch
Thứ Bảy 1 Tr Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Lv 25:1,8-17 Tv 67:2-3,5,7-8 Mt 14:1-12
17-6
Chủ Nhật 2 X Chúa Nhật Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Xh 16:2-4,12-15 Tv 78:3-4,23-24,25,54 Ep 4:17,20-24 Ga 6:24-35
Thánh Vịnh Tuần 2
18-6
Thứ Hai 3 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 11:4-15 Tv 81:12-13,14-15,16-17 Mt 14:13-21
19-6
Thứ Ba 4 Tr Thánh Gioan Vianney, Lm
Ds 12:1-13 Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13 Mt 14:22-36
20-6
Thứ Tư 5 X Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà
Ds 13:1-2,25–14:1,26-29,34-35 Tv 106:6-7,13-14,21-22,23 Mt 15:21-28
21-6
Thứ Năm 6 Tr Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Ðn 7:9-10,13-14 Tv 97:1-2,5-6,9 2 Pr 1:16-19 Mc 9:2-10
22-6
Thứ Sáu 7 X Thánh Sixtus II, Gh và các Bạn Tử Đạo; Cajetan, Lm
Ðnl 4:32-40 Tv 77:12-13,14-15,16,21 Mt 16:24-28
23-6
Thứ Bảy 8 Tr Thánh Đa Minh, Lm
Ðnl 6:4-13 Tv 18:2-3,3-4,47,51 Mt 17:14-20
24-6
Chủ Nhật 9 X Chúa Nhật Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:4-8 Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9 Ep 4:30-32;5:2 Ga 6:41-51
Thánh Vịnh Tuần 3
25-6
Thứ Hai 10 Đ Thánh Lôrensô, Tstđ
Ðnl 10:12-22 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mt 17:22-27
26-6
Thứ Ba 11 Tr Thánh Clare, Đt
Ðnl 31:1-8 Ðnl 32:3-4,7,8,9,12 Mt 18:1-5,10,12-14
27-6
Thứ Tư 12 X Thứ Tư Tuần Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ðnl 34:1-12 Tv 66:1-3,5,8,16-17 Mt 18:15-20
28-6
Thứ Năm 13 X Thánh Pontian, Ghtđ vàHippolytus, Lmtđ
Gs 3:7-11,13-17 Tv 114:1-2,3-4,5-6 Mt 18:21-19:1
29-6
Thứ Sáu 14 Đ Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Gs 24:1-13 Tv 136:1-3,16-18,21-22,24 Mt 19:3-12
1-7
Thứ Bảy 15 Tr Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Gs 24:14-29 Tv 16:1-2,5,7-8,11 Mt 19:13-15
2-7
Chủ Nhật 16 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Cn 9:1-6 Tv 34:2-3,4-5,6-7 Ep 5:15-20 Ga 6:51-58
Thánh Vịnh Tuần 4
3-7
Thứ Hai 17 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 2:11-19 Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44 Mt 19:16-22
4-7
Thứ Ba 18 X Thánh Jane Frances đệ Chantal, Tu Sĩ
Tl 6:11-24 Tv 85:9,11-12,13-14 Mt 19:23-30
5-7
Thứ Tư 19 X Thánh Gioan Eudes, Lm
Tl 9:6-15 Tv 21:2-3,4-5,6-7 Mt 20:1-16
6-7
Thứ Năm 20 Tr Thánh Bênađô, Gmtsht
Tl 11:29-39 Tv 40:5,7-8,8-9,10 Mt 22:1-14
7-7
Thứ Sáu 21 Tr Thánh Piô X, Giáo Hoàng
R 1:1,3-6,14-16,22 Tv 146:5-6,7,8-9,9,10 Mt 22:34-40
8-7
Thứ Bảy 22 Tr Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
R 2:1-3,8-11;4:13-17 Tv 128:1-2,3,4,5 Mt 23:1-12
9-7
Chủ Nhật 23 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-2,15-17,18 Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21 Ep 5:21-32;5:2,25-32 Ga 6:60-69
Thánh Vịnh Tuần 1
10-7
Thứ Hai 24 Đ Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
1 Tx 1:2-5,8-10 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Mt 23:13-22
11-7
Thứ Ba 25 X Thánh Louis Vua Nước Pháp; Joseph Calasanz, Lm
1 Tx 2:1-8 Tv 139:1-3,4-6 Mt 23:23-26
12-7
Thứ Tư 26 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Tx 2:9-13 Tv 139:7-8,9-10,11-12 Mt 23:27-32
13-7
Thứ Năm 27 Tr Thánh Monica
1 Tx 3:7-13 Tv 90:3-4,12-13,14,17 Mt 24:42-51
14-7
Thứ Sáu 28 Tr Thánh Augustinô, Gmtsht
1 Tx 4:1-8 Tv 97:1,2,5-6,10,11-12 Mt 25:1-13
15-7
Thứ Bảy 29 Đ Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Tx 4:9-12 Tv 98:1,7-8,9 Mt 25:14-30
16-7
Chủ Nhật 30 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Ðnl 4:1-2,6-8 Tv 15:2-3,34,45 Gc 1:17-18,21,22,27 Mc 7:1-8,14-15,21-23
Thánh Vịnh Tuần 2
17-7