Lịch công giáo 09/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 09.2015 Âm lịch
Thứ Ba 1 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Tx 5:1-6,9-11 Tv 27:1,4,13-14 Lc 4:31-37
19-7
Thứ Tư 2 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:1-8 Tv 52:10,11 Lc 4:38-44
20-7
Thứ Năm 3 Tr Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
Cl 1:9-14 Tv 98:2-3,3-4,5-6 Lc 5:1-11
21-7
Thứ Sáu 4 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:15-20 Tv 100:1,2,3,4,5 Lc 5:33-39
22-7
Thứ Bảy 5 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:21-23 Tv 54:3-4,6,8 Lc 6:1-5
23-7
Chủ Nhật 6 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Is 35:4-7 Tv 146:7,8-10 Gc 2:1-5 Mc 7:31-37
Thánh Vịnh Tuần 3
24-7
Thứ Hai 7 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cl 1:24–2:3 Tv 62:6-7,9 Lc 6:6-11
25-7
Thứ Ba 8 Tr Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 2:6-15 Tv 145:1-2,8-9,10-11 Lc 6:12-19
26-7
Thứ Tư 9 Tr Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 3:1-11 Tv 145:2-3,10-11,12-13 Lc 6:20-26
27-7
Thứ Năm 10 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cl 3:12-17 Tv 150:1-2,3-4,5-6 Lc 6:27-38
28-7
Thứ Sáu 11 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Tm 1:1-2,12-14 Tv 16:1-2,5,7-8,11 Lc 6:39-42
29-7
Thứ Bảy 12 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Tm 1:15-17 Tv 113:1-2,3-4,5,6-7 Lc 6:43-49
30-7
Chủ Nhật 13 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Is 50:4-9 Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9 Gc 2:14-18 Mc 8:27-35
Thánh Vịnh Tuần 4
1-8
Thứ Hai 14 Đ Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 2:1-8 Tv 28:2,7,8-9 Lc 7:1-10
2-8
Thứ Ba 15 Tr Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 3:1-13 Tv 101:1-2,2-3,5,6 Lc 7:11-17
3-8
Thứ Tư 16 Đ Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 3:14-16 Tv 111:1-2,3-4,5-6 Lc 7:31-35
4-8
Thứ Năm 17 X Thánh Robertô Bellarmine, Gmtsht
1 Tm 4:12-16 Tv 111:7-8,9,10 Lc 7:36-50
5-8
Thứ Sáu 18 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:2-12 Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20 Lc 8:1-3
6-8
Thứ Bảy 19 X Thánh Janurius, Gmtđ
1 Tm 6:13-16 Tv 100:2,3,4,5 Lc 8:4-15
7-8
Chủ Nhật 20 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Kn 2:12,17-20 Tv 54:3-4,5,6-8 Gc 3:16-18;4:3 Mc 9:30-37
Thánh Vịnh Tuần 1
8-8
Thứ Hai 21 Đ Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Er 1:1-6 Tv 126:1-2,2-3,4-5,6 Lc 8:16-18
9-8
Thứ Ba 22 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Er 6:7-8,12,14-20 Tv 122:1-2,3-4,4-5 Lc 8:19-21
10-8
Thứ Tư 23 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Er 9:5-9 Tb 13:2,3-4,6,7-8,6 Lc 9:1-6
11-8
Thứ Năm 24 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Kg 1:1-8 Tv 149:1-2,3-4,5-6,9 Lc 9:7-9
12-8
Thứ Sáu 25 X Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Kg 1:15–2:9 Tv 43:1,2,3,4 Lc 9:18-22
13-8
Thứ Bảy 26 X Thánh Cosmas và Damian, Mm
Dcr 2:5-9,14-15 Hc 31:10,11-12,13 Lc 9:43-45
14-8
Chủ Nhật 27 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Ds 11:25-29 Tv 19:8,10,12-13,14 Gc 5:1-6 Mc 9:38-43,45,47-48
Thánh Vịnh Tuần 2
15-8
Thứ Hai 28 X Thánh Wenceslaus, Lôrensô Ruiz và các Bạn Tử Đạo
Dcr 8:1-8 Tv 102:16-18,19-21,29,22-23 Lc 9:46-50
16-8
Thứ Ba 29 Tr Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Dcr 8:20-23 Tv 87:1-3,4-5,6-7 Lc 9:51-56
17-8
Thứ Tư 30 Tr Thánh Giêrômiô, Lmts
Nkm 2:1-8 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Lc 9:57-62
18-8