Lịch công giáo 10/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 10.2015 Âm lịch
Thứ Năm 1 Tr Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
Nkm 8:1-4,5-6,7-12 Tv 19:8,9,10,11 Lc 10:1-12
19-8
Thứ Sáu 2 Tr Thiên Thần Hộ Thủ
Br 1:15-22 Tv 79:1-2,3-5,8,9 Lc 10:13-16
20-8
Thứ Bảy 3 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Br 4:5-12,27-29 Tv 69:33-35,36-37 Lc 10:17-24
21-8
Chủ Nhật 4 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
St 2:18-24 Tv 128:1-2,3,4-5,6 Dt 2:9-11 Mc 10:2-16;10:2-12
Thánh Vịnh Tuần 3
22-8
Thứ Hai 5 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gn 1:1–2:1,11 Gn 2:2,3,4,5,8 Lc 10:25-37
23-8
Thứ Ba 6 X Thánh Bruno, Lm; Chân Phước Marie Rose Durocher, Đt
Gn 3:1-10 Tv 130:1-2,3-4,7-8 Lc 10:38-42
24-8
Thứ Tư 7 Tr Đức Mẹ Mân Côi
Gn 4:1-11 Tv 86:3-4,5-6,9-10 Lc 11:1-4
25-8
Thứ Năm 8 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Ml 3:13-20 Tv 1:1,1-2,3,4,6 Lc 11:5-13
26-8
Thứ Sáu 9 X Thánh Denis, Gm Gioan Leonardi, Lm và các bạn tử đạo
Ge 1:13-15;2:1-2 Tv 9:2-3,6,16,8-9 Lc 11:15-26
27-8
Thứ Bảy 10 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Ge 4:12-21 Tv 97:1-2,5-6,11-12 Lc 11:27-28
28-8
Chủ Nhật 11 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Kn 7:7-11 Tv 90:12-13,14-15,16-17 Dt 4:12-13 Mc 10:17-30;10:17-27
Thánh Vịnh Tuần 4
29-8
Thứ Hai 12 X Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Rm 1:1-7 Tv 98:1,2-3,3-4 Lc 11:29-32
30-8
Thứ Ba 13 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Rm 1:16-25 Tv 19:2-3,4-5 Lc 11:37-41
1-9
Thứ Tư 14 X Thánh Callistus I, Ghtđ
Rm 2:1-11 Tv 62:2-3,6-7,9 Lc 11:42-46
2-9
Thứ Năm 15 Tr Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Rm 3:21-29 Tv 130:1-2,3-4,5-6 Lc 11:47-54
3-9
Thứ Sáu 16 X Thánh Hedwig, Tu Sĩ; Margaret Mary Alacoque, Đt
Rm 4:1-8 Tv 32:1-2,5,11 Lc 12:1-7
4-9
Thứ Bảy 17 Đ Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Rm 4:13,16-18 Tv 105:6-7,8-9,42-43 Lc 12:8-12
5-9
Chủ Nhật 18 X Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Is 53:10-11 Tv 33:4-5,18-19,20,22 Dt 4:14-16 Mc 10:35-45;10:42-45
Thánh Vịnh Tuần 1
6-9
Thứ Hai 19 Đ Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 4:20-25 Lc 1:69-70,71-72,73,75 Lc 12:13-21
7-9
Thứ Ba 20 X Thánh Phaolô thành the Cross, Lm
Rm 5:12,15,17-19,20-21 Tv 40:7-8,89,10,17 Lc 12:35-38
8-9
Thứ Tư 21 X Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:12-18 Tv 124:1-3,4-6,7-8 Lc 12:39-48
9-9
Thứ Năm 22 X Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:19-23 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 12:49-53
10-9
Thứ Sáu 23 X Thánh Gioan thành Capistrano, Lm
Rm 7:18-25 Tv 119:66,68,76,77,93,94 Lc 12:54-59
11-9
Thứ Bảy 24 X Thánh Antôn Claret, Tiến Sĩ
Rm 8:1-11 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 13:1-9
12-9
Chủ Nhật 25 X Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Hc 31:7-9 Tv 126:1-2,23,4-5,6 Dt 5:1-6 Mc 10:46-52
Thánh Vịnh Tuần 2
13-9
Thứ Hai 26 X Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:12-17 Tv 68:2,4,6-7,20-21 Lc 13:10-17
14-9
Thứ Ba 27 X Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:18-25 Tv 126:1-2,2-3,4-5,6 Lc 13:18-21
15-9
Thứ Tư 28 Đ Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:26-30 Tv 13:4-5,6 Lc 13:22-30
16-9
Thứ Năm 29 X Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:31-39 Tv 109:21-22,26-27,30-31 Lc 13:31-35
17-9
Thứ Sáu 30 X Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 9:1-5 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Lc 14:1-6
18-9
Thứ Bảy 31 X Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 11:1-2,11-12,25-29 Tv 94:12-13,14-15,17-18 Lc 14:1,7-11
19-9