Lịch công giáo 12/2015

Tháng  
 Dương lịch Áo lễ Lễ tháng 12.2015 Âm lịch
Thứ Ba 1 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 11:1-10 Tv 72:1,7-8,12-13,17 Lc 10:21-24
20-10
Thứ Tư 2 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 25:6-10 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mt 15:29-37
21-10
Thứ Năm 3 Tr Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 26:1-6 Tv 118:1,8-9,19-21,25-27 Mt 7:21,24-27
22-10
Thứ Sáu 4 Tm Thánh Gioan Đamátxênô, Lmts
Is 29:17-24 Tv 27:1,4,13-14 Mt 9:27-31
23-10
Thứ Bảy 5 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 30:19-21,23-26 Tv 147:1-2,3-4,5-6 Mt 9:35;10:1,6-8
24-10
Chủ Nhật 6 Tm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng
Br 5:1-9 Tv 126:1-2,23,4-5,6 Pl 1:4-6,8-11 Lc 3:1-6
Thánh Vịnh Tuần 3
25-10
Thứ Hai 7 Tr Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 35:1-10 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 5:17-26
26-10
Thứ Ba 8 Tr Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 40:1-11 Tv 96:1-2,3,10,11-12,13 Mt 18:12-14
27-10
Thứ Tư 9 Tm Thánh Juan Diego
Is 40:25-31 Tv 103:1-2,3-4,8,10 Mt 11:28-30
28-10
Thứ Năm 10 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Vọng
Is 41:13-20 Tv 145:1,9,10-11,12-13 Mt 11:11-15
29-10
Thứ Sáu 11 Tm Thánh Damasus I, Giáo Hoàng
Is 48:17-19 Tv 1:1-2,3,4,6 Mt 11:16-19
1-11
Thứ Bảy 12 Tr Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Hc 48:1-4,9-11 Tv 80:2-3,15-16,18-19 Mt 17:10-13
2-11
Chủ Nhật 13 Tm Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:14-18 Is 12:2-3,4,5-6 Pl 4:4-7 Lc 3:10-18
Thánh Vịnh Tuần 4
3-11
Thứ Hai 14 Tr Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Ds 24:2-7,15-17 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 21:23-27
4-11
Thứ Ba 15 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:1-2,9-13 Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23 Mt 21:28-32
5-11
Thứ Tư 16 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Is 45:6-8,18,21-25 Tv 85:9-10,11-12,13-14 Lc 7:18-23
6-11
Thứ Năm 17 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10 Tv 72:3-4,7-8,17 Mt 1:1-17
7-11
Thứ Sáu 18 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Hc 23:5-8 Tv 72:1,12-13,18-19 Mt 1:18-24
8-11
Thứ Bảy 19 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25 Tv 71:3-4,5-6,16-17 Lc 1:5-25
9-11
Chủ Nhật 20 Tm Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng
Is 7:10-14 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 1:26-38
Thánh Vịnh Tuần 3
10-11
Thứ Hai 21 Tm Thánh Phêrô Canisius, Lmts
Dc 2:8-14;Xp 3:14-18 Tv 33:2-3,11-12,20-21 Lc 1:39-45
11-11
Thứ Ba 22 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Lc 1:46-56
12-11
Thứ Tư 23 Tm Thánh Gioan thành Kanty, Lm
Ml 3:1-4,23-24 Tv 25:4-5,8-9,10,14 Lc 1:57-66
13-11
Thứ Năm 24 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-11,16 Tv 89:2-3,4-5,27,29 Lc 1:67-79
14-11
Thứ Sáu 25 Tm Lễ Giáng Sinh
Is 52:7-10 Tv 98:1,2-3,34,5-6 Dt 1:1-6 Ga 1:1-18;1:1-5,9-14
15-11
Thứ Bảy 26 Đ Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10;7:54-59 Tv 31:3-4,6,7,8,17,21 Mt 10:17-22
16-11
Chủ Nhật 27 Tr Lễ Thánh Gia
St 15:1-6;21:1-3 Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9 Dt 11:8,11-12,17-19 Lc 2:22-40;2:22,39-40
17-11
Thứ Hai 28 Đ Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:5–2:2 Tv 124:2-3,4-5,7-8 Mt 2:13-18
18-11
Thứ Ba 29 Tr Thánh Tôma Becket, Gmtđ
1 Ga 2:3-11 Tv 96:1-2,2-3,5-6 Lc 2:22-35
19-11
Thứ Tư 30 Tr Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17 Tv 96:7-8,8-9,10 Lc 2:36-40
20-11
Thứ Năm 31 Tr Thánh Sylvester I, Giáo Hoàng
1 Ga 2:18-21 Tv 96:1-2,11-12,13 Ga 1:1-18
21-11