Lịch công giáo 06/2020

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0610-04Đỏ1Thánh Justin, Tđ
2 Pr 1:2-7; Tv 91:1-2,14-15,15-16; Mc 12:1-12
02/0611-04X1Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Pr 3:12-15,17-18; Tv 90:2,3-4,10,14,16; Mc 12:13-17
03/0612-04Đỏ
Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
2 Tm 1:1-3,6-12; Tv 123:1-2,2; Mc 12:18-27
04/0613-04X
Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 2:8-15; Tv 25:2-5,8-9,10,14; Mc 12:28-34
05/0614-04Đỏ
Thánh Boniface, Gmtđ
2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37
06/0615-04X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 4:1-8; Tv 71:8-9,14-15,16-17,22; Mc 12:38-44
07/0616-04TrLễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:4-6,8-9; Đn 3:52,53,54,55; 2 Cr 13:11-13; Ga 3:16-18
08/0617-04X2Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
09/0618-04X2Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
10/0619-04X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
11/0620-04Đỏ
Thánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
12/0621-04X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
13/0622-04Tr
Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
14/0623-04TrLễ Mình Máu Thánh Chúa
Đnl 8:2-3,14-16; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:51-58
15/0624-04X3Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
16/0625-04X3Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
17/0626-04X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
18/0627-04X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
19/0628-04Tr
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
20/0629-04Tr
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
21/0601-05-Canh TíXChúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:10-13; Tv 69:8-10,14-17,33-35; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33
22/0602-05X4Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
23/0603-05X4Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
24/0604-05Tr
Sinh Nhật Thánh Gioan
2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
25/0605-05X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
26/0606-05X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
27/0607-05X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
28/0608-05XChúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 4:8-11,14-16; Tv 89:2-3,16-17,18-19; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42
29/0609-05Đỏ1Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
30/0610-05X1Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27