Lễ cộng đoàn Thánh Phêrô

05 07.05.2016
» 15:00 Chuẩn bị (Ngày Tháng Hoa Đức Mẹ)
» 15:30 giờ đen tạ và BT hòa giải
» 16:00 Lễ (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)
04 09.04.2016
» 15:00 Bí Tích Hòa Giải
» 15:20 Nguyện kinh
» 15:30 Lễ (St. Michael, Langenbürgerstrasse 12, 74635 Kupferzell)
03 20.03.2016
» 14:20 Bí Tích Hòa Giải
» 14:20 Nguyện kinh
» 15:00 Rước Lá + Lễ Lá (St. Maria, Hirtengasse 30, 74523 Hesental)
02 07.02.2016
» 15:00 Bí Tích Hòa Giải
» 15:20 Nguyện kinh
» 15:30 Lễ Tất Niên (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)
01 16.01.2016
» 15:00 Giải tội
» 15:20 Nguyện kinh
» 15:30 Lễ (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)

Nguồn: http://www.gxvn-stuttgart.de