Lòng Thương Xót Chúa từng biến một đạo sĩ thờ Satan thành một Chân Phước Công Giáo