Mỹ biết rõ dịch bệnh xuất phát từ phòng thí nghiệm.