Phép lạ Lộ Đức một nữ tu được lành bệnh tức khắc...